Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan de Sounders Music website en het lezen van onze Disclaimer. Sounders Music is een handelsnaam van NoticeSound B.V en staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 57557403. Sounders Music streeft ernaar de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en wij verwachten hetzelfde van u. Sounders Music personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Sounders Music spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Sounders Music als portal fungeert volledig en juist is. Sounders Music is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Sounders Music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Sounders Music geeft geen garanties van welke aard dan ook.

De website van Sounders Music bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Sounders Music liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Sounders Music. Sounders Music is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Sounders Music geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Sounders Music aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Sounders Music vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Sounders Music en Sounders Music geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Sounders Music. Tevens is Sounders Music niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Sounders Music die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Sounders Music in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster

Copyright © 2023 Sounders Music. Alle rechten voorbehouden.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Sounders Music, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht.

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Sounders Music van toepassing. U kunt deze op aanvraag inzien.

Sounders Music is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Sounders Music geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van Sounders Music kunnen links naar (commerciële en niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Sounders Music is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt Sounders Music zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.

JAN 2019