Terms of Service

Sounders Music Gebruiks­voorwaarden

Algemene Informatie

Het Sounders Music Talent Portal is een web-based Platform dat door NoticeSound B.V. is ontwikkeld. Het Platform beoogt opkomende artiesten inzicht te geven in de potentie van hun tracks en tevens in contact te brengen met fans en labels. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit Platform door artiesten, bands en producenten die de door hen gemaakte muziek hier uploaden en graag feedback ontvangen van ofwel door vooraf geselecteerde respondenten en het algemene publiek. Sounders Music selecteert de meest getalenteerde artiesten en biedt hen de mogelijkheid om hun muziek uit te brengen onder het indie4talent label.

Sounders Music respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en wij verwachten van de gebruikers van dit Platform hetzelfde. Sounders Music Lange Viestraat 2b 3511 BK, Utrecht The Netherlands Website: www.noticesound.com

Gebruiker: Jij/je/jou, de artiest, band of producer die muziek op ons Platform uploadt, post of deelt.

Platform: De Sounders Music Talent Portal & App

Track: het nieuwe en originele nummer dat door jou geschreven, uitgevoerd en/of geproduceerd is en op ons Platform is geplaatst.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van ons Platform. Ze zijn niet van toepassing op de andere diensten die door Sounders Music online dan wel offline worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Als je op ons Platform komt of er gebruik van maakt door content te uploaden, accepteren, embedden, internallinken, downloaden of in te sturen, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Downloaden

1. Wijzigingen aan het Platform en de Gebruiksvoorwaarden

A. We behouden ons het recht voor om (delen van) deze gebruiksvoorwaarden-zonder enige verplichting tot voorafgaande aankondiging - aan te vullen of te wijzigen. Wijzigingen en/of revisies van de gebruiksvoorwaarden zullen op deze pagina worden gepubliceerd en worden voorzien van de ingangsdatum van de wijzigingen. We raden je aan onze gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Indien je gebruik blijft maken van ons platform na een revisie, ga je automatisch akkoord met de gereviseerde versie van onze gebruiksvoorwaarden.

B. We behouden ons het recht voor om (delen van) het platform en/of onze diensten - zonder enige verplichting tot voorafgaande aankondiging - aan te vullen of te wijzigen. we behouden ons tevens het recht voor om bepaalde features van of de toegang tot (delen van) het platform te beperken, zonder dat dit leidt tot enige vorm van schadeplichtigheid ten opzichte van jou of derden. Als je het platform wilt gebruiken, dien je de beschikking te hebben over een goed werkende internetverbinding, inclusief een computer of soortgelijk apparaat. Eventuele nieuwe of geüpdatet features op dit platform vallen onder het toepassingsbereik van deze gebruiksvoorwaarden

C. Sounders Music en haar werknemers, directie, handelsagenten, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers, aandeelhouders en dochterondernemingen zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die mocht voortvloeien doordat jij of derden gebruik maken van gewijzigde platform features zoals hiervoor bedoeld, of doordat we de toegang tot (delen van) het platform beperken of uitsluiten.

2. Beveiligingsniveau

Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar mochten zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3. Registratie, Betalingen, Meldingen, Facebook & Spotify Account

A. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van ons Platform, dien je een Sounders Music account aan te maken en akkoord te gaan met onze Privacy Policy, Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden.

B. Wanneer je je registreert voor een gebruikersaccount vragen we je een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Als je verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder deze gebruikersnaam en/of wachtwoord, moet je het wachtwoord geheimhouden. Je bent daar te allen tijde zelfverantwoordelijk voor en je stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account of wachtwoord. Als je redenen hebt om aan te nemen dat je gebruikersaccount niet meer beveiligd is (bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van je account-ID of wachtwoord), dan stel je Sounders Music onmiddellijk op de hoogte. Mogelijk ben je aansprakelijk voor de verliezen die door Sounders Music of anderen zijn opgelopen door ongeoorloofd gebruik van je account

C. Wanneer je je registreert voor een gebruikersaccount, brengen we een bedrag in rekening per geüploade track in rekening afhankelijk van de gekozen doelgroep voor het onderzoeksrapport. Dit rapport bevat feedback van geselecteerde muziekliefhebbers en fans op die specifieke track. Het betaalde bedrag komt niet voor restitutie in aanmerking. Uitvoering van onze prestatie neemt direct na betaling een aanvang. Onze algoritmes beginnen direct na de upload voor je te werken. Je ontvangt het onderzoeksrapport binnen maximaal 1 maand na betaling. Betalingen zijn verschuldigd zonder dat Sounders Music een factuur behoeft te versturen, en kunnen worden voldaan door PayPal (inclusief Visa en Mastercard) en iDEAL. Alle betalingen zijn inclusief BTW of andere omzetbelasting indien van toepassing. Houd er rekening mee dat aan het gebruik van creditcard extra kosten kunnen zijn verbonden. De aankoop van een product of dienst is onherroepelijk. Je doet uitdrukkelijk afstand van je recht op ontbinding en herroeping zodra er een begin is gemaakt met de levering van de diensten. Restituties zijn niet mogelijk.

D. Je kunt op het Platform inloggen met je e-mailadres en/of je Facebook en/of Spotify account indien dat een geldig e-mailadres bevat. Je e-mailadres en alle andere persoonlijke gegevens die je hebt ingevoerd op je Facebook-en/of Spotify Account, worden alleen gebruikt door Sounders Music om het Platform te beheren en contact op te nemen met de artiesten/producenten die in aanmerking komen voor de high potentials Deal. Je gaat ermee akkoord dat het Platform toegang krijgt tot uw Facebook en/of Spotify Account, en gebruik kan maken van je e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals eerder vermeld. Je stemt er ook mee in dat Sounders Music berichten kan plaatsen op je Facebook en/of Spotify Account indien je dat zelf hebt aangegeven.

E. Je mag het Platform niet gebruiken of benaderen met een Facebook en/of Spotify Account in de naam van een andere persoon of bedrijf of berichten en tracks posten in de naam van een andere persoon of bedrijf.

F. Wanneer je je registreert voor een User-account bevestig je dat je ten minste 16 jaar oud bent. Je gaat akkoord met het uploaden van een bio en een foto van jezelf, die anderen gebruikers van het Platform kunnen zien.

G. Je bent zelfverantwoordelijk voor alle activiteiten die afkomstig zijn van je Facebook en/of Spotify Account, ongeacht of deze activiteit door jou is geautoriseerd of niet. Het is verboden om via het account van een derde toegang tot het Platform te verkrijgen

H. Je garandeert dat alle informatie die je aan Sounders Music verstrekt op het moment dat je van het Platform gebruik maakt, accuraat, actueel en compleet is. Je dient deze informatie te allen tijde actueel te houden. Je erkent en stemt ermee in dat Sounders Music het recht toekomt om deze informatie te bewaren en te openbaren indien dat noodzakelijk is of indien dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Sounders Music zal informatie in ieder geval bewaren of openbaren indien: (a) Dit noodzakelijk is teneinde aan wettelijke verplichtingen te voldoen; (b) Dit noodzakelijk is voor de handhaving van deze Gebruiksvoorwaarden; (c) Dit noodzakelijk is om te kunnen reageren op aantijgingen inzake rechtenschendingen van derden; (d) Dit noodzakelijk is om te reageren op verzoeken die je richt aan de klantenservice; or (e) Dit noodzakelijk is om de rechten, eigendommen en veiligheid van Sounders Music, haar medewerkers en het algemene publiek te beschermen.

4. Intellectuele Eigendomsrechten, Licentie voor Gebruik van de Talent Portal en Informatie

A. Auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankenrechten, modellenrechten en alle andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform die nu reeds bestaan of in de toekomst mochten ontstaan (met inbegrip van maar niet beperkt tot computerprogramma's, bron-en object code, Documentatie, software graphics, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, video's, animaties, databases, logo's, domeinnamen, handelsnamen en handels identiteiten) zijn eigendom van Sounders Music, haar dochterondernemingen, filialen en/of licentiegevers. Eén en ander omvat niet de Tracks (zoals hieronder gedefinieerd) die door Gebruikers zijn geupload in het Sounders Music Talent Portal en aan dezen toebehoren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven door Sounders Music, leidt niets tot de gehele of gedeeltelijke overdracht van enigerlei rechten met betrekking tot het Platform, behalve daar waar deze Gebruiksvoorwaarden anders bepalen

B. Het kopiëren, reproduceren, herschikken, verkopen, leasen, verhuren, lenen, distribueren, herdistribueren, wijzigen of aanpassen, downloaden, Side-loading, uitwisselen, creëren van afgeleide werken, uploaden, detachering, verzenden, publicatie en het doen van mededeling aan het publiek, direct of indirect, van de inhoud van het Platform, met inbegrip van de verwijdering of wijziging van reclame, behalve op grond van de uitdrukkelijke beperkte toekenning van rechten hieronder, is ten strengste verboden.

C. Je stemt ermee in je te houden aan alle aanvullende mededelingen, informatie of beperkingen ten aanzien van het Platform. Het exploiteren van een deel van het Platform voor een doel dat niet is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sounders Music of de houder van haar intellectuele eigendomsrechten zoals aangegeven op het Platform.

D. Onder de voorwaarde van strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden verleent Sounders Music jou een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-commerciële, herroepbaar, niettoewijsbare en niet-overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken om de inhoud te bekijken en/of om te luisteren naar Tracks die geplaatst zijn op het Platform. Bovendien mag je je eigenaar audiomateriaal (Tracks) uploaden. Alle Tracks moeten direct op het Platform worden geupload. Er mogen geen SoundCloud internallinks e.d. worden gepost.

Voor leden geldt dat zij Sounders Music kunnen verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die verband houden met een lidmaatschap, zodra het lidmaatschap is beëindigd. We dragen er in ieder geval zorg voor, dat persoonsgegevens van gewezen leden niet langer dan noodzakelijk door ons worden bewaard en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.

5. Niet toegestaan Gebruik

A. Als voorwaarde voor uw gebruik van het Platform, zul je het Platform niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze Gebruiksvoorwaarden. Toegang tot het Platform vanuit gebieden waar hun toegang of gebruik illegaal is, is ten strengste verboden. Je bent zelfverantwoordelijk voor het naleven van alle lokale regels, wetten en voorschriften, waaronder regels over intellectuele eigendomsrechten, internet, technologie, gegevens, e-mail of privacy

B. Elk gebruik van het Platform anders dan voor privé, niet-commercieel gebruik is ten strengste verboden. Je stemt ermee in geen enkel deel van het Platform, gebruik van het Platform, toegang tot het Platform, of inhoud verkregen of beschikbaar via het Platform te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, distribueren of exploiteren, voor enig ander doel dan voor jouw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

C. Je stemt ermee in om gebruikers van het Platform niet te belasteren, lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen, te stalken of te bedriegen, of persoonlijke informatie over gebruikers of derden zonder hun toestemming te verzamelen of proberen te verzamelen

D. Je gaat ermee akkoord niet opzettelijk de werking van het Platform of de gebruikers ervan te belemmeren, te beschadigen, te belemmeren of uit te schakelen, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, wormen, spyware, adware of andere kwaadaardige code.

E. Je stemt ermee in om geen beveiliging gerelateerde functies van het Platform te verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins te belemmeren, inclusief, maar niet beperkt tot functies die het gebruik of het kopiëren van via het Platform toestaan of beperken, of functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van het Platform

F. Je gaat ermee akkoord geen poging te doen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot het Platform, of enig deel daarvan, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met het Platform, of enig deel daarvan, door middel van hacking, wachtwoordmining of enige andere manier. Je zult niet interfereren met de goede werking van het Platform of met activiteiten die op het Platform worden uitgevoerd.

G. Je stemt ermee in geen materialen of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op welke manier dan ook die niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt via het Platform. Je stemt er mee in het Platform niet te wijzigen noch aangepaste versies van het Platform te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot het Platform

H. Je stemt ermee in dat je geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen zult gebruiken om het Platform te gebruiken voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of om onze robot-uitsluitingsheaders of andere maatregelen die we kunnen gebruiken om toegang tot het Platform te beperken. Je stemt ermee in om framingtechnieken niet te gebruiken om handelsmerken, logo's of andere inhoud te ontsluiten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. je stemt ermee in geen metatags of andere "verborgen tekst" te gebruiken die de naam of handelsmerken van Sounders Music gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

I. Je bent verplicht om alle internallinks die Sounders Music aanstootgevend vindt onmiddellijk te verwijderen. U stemt ermee in om geen Sounders Music-logo's, grafische afbeeldingen of handelsmerken te gebruiken als onderdeel van een koppeling zonder onze uitdrukkelijke toestemming

J. Je stemt ermee in om aanbiedingen, advertenties, voorstellen of ongewenste e-mail niet ongevraagd aan andere gebruikers van het Platform te sturen. Dit omvat onder meer ongevraagde reclame, promotiemateriaal of ander reclamemateriaal, bulkmailing van commerciële advertenties, informatieve aankondigingen, liefdadigheidsverzoeken en handtekeningenverzoeken

K. Je stemt ermee in de broncode van het Platform of een deel daarvan niet te reverse engineeren, te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen te achterhalen, tenzij en voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking

L. Je gaat ermee akkoord geen afgeleide werken te wijzigen, aan te passen, te vertalen of te creëren op basis van het Platform of een deel daarvan, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking.

M. Tracks die op het platform zijn gepost, mag je niet kopiëren, vastleggen, aanpassen, uitvoeren, dupliceren, rippen, (her) publiceren, beschikbaar stellen of anderszins communiceren aan het publiek, overdragen, (her) verspreiden of anderszins exploiteren of gebruiken. Waar genoemde Track uw eigen Track is, of waar deze Gebruiksvoorwaarden dit toestaan.

N. U zult niet handmatig of automatisch enige vorm van berichten genereren (inclusief Facebookberichten, Facebook 'likes', Spotify-berichten en stemmen), Tracks afspelen, opmerkingen genereren (inclusief reacties op Facebook en Spotify) of favoriete nummers. Je zult het Platform op geen enkele manier manipuleren.

O. Het is uitdrukkelijk verboden om Tracks die niet van jou zijn of in het kader waarvan je niet beschikt over de benodigde rechten, in te dienen, opslaan, distribueren, publiceren, uploaden, verzenden, verzenden, uitvoeren, weergeven, beschikbaar maken of op andere wijze bekendmaken en openbaar maken. Elk gebruik van materialen binnen uw inzendingen/posts waarvan u niet over de benodigde rechten beschikt (zoals bootlegs en / of het gebruik van niet correct aangehaalde voorbeelden) kan een inbreuk op de rechten van derden vormen en is ten strengste verboden.

6. Auteurs­rechten and Copyright Agents

A. Sounders Music streeft ernaar de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Als je van mening bent dat jouw werk (of het werk van een derde namens jou die gemachtigd is om op te treden) op een of andere manier is gekopieerd, gebruikt of beschikbaar gesteld op of via het Sounders Music Platform op een manier die een inbreuk op het auteursrecht van jouw intellectuele eigendom inhoudt, verzoeken we je onze Copyright Agent een bericht over schending van het auteursrecht te sturen ("Notice") met de volgende schriftelijke informatie:
I. Een verklaring dat je materiaal op het Platform hebt aangetroffen dat inbreuk maakt op jouw auteursrecht (of inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde voor wie je bevoegd bent op te treden);
II. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat beweerdelijk geschonden is, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele onlinesite onder één enkele Notice vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
III. Identificatie van het materiaal dat de beweerdelijke inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waarvoor toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs nodig is om Sounders Music in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (bijv. Een URL en / of screen shot);
IV. Je volledige naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer waarop contact met jou kan worden opgenomen;
V. Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
VI. Een verklaring dat de informatie in de Notice juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt is geschonden; en
VII. Een fysieke of elektronische handtekening (die een gescande kopie kan zijn) van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het werk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gepleegd.

P. De Copyright Agent van Sounders Music voor rapportering van claims van inbreuk op het auteursrecht op of met betrekking tot het Platform kan als volgt worden bereikt:
Per post:
Copyright Agent, Sounders Music
Weena 680 (26.06),
3012 CN, Rotterdam, Nederland

Per e-mail: info@soundersmusic.com

Als je twijfelt over je rechten met betrekking tot materiaal of als er sprake is van inbreuk op je rechten, raden wij je aan juridisch advies in te winnen voordat je een Notice aan Sounders Music stuurt

7. Door Gebruiker Geuploade Tracks

A. Het Platform staat de indiening en plaatsing of koppeling van door jouw gecreëerde audiotracks (Door Gebruiker Geuploade Tracks) toe. b. Verlening van rechten. Door je Tracks in te dienen, te uploaden of te plaatsen op het Platform, verleen je Sounders Music een beperkte, niet-exclusieve, gratis, wereldwijde licentie voor het publiceren, weergeven, beschikbaar maken, verzenden, distribueren, kopiëren, reproduceren en op andere wijze communiceren van uw Gebruikersinzendingen op de Platform en via alle mediakanalen. Deze licentie wordt afzonderlijk verleend voor elke Track die je uploadt bij het Platform. Hierbij verleen je Sounders Music, de aan haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam die je verzendt in verband met Geuploade Tracks te gebruiken als hen dit goeddunkt. Je doet hierbij onherroepelijk afstand van alle claims en morele rechten met betrekking tot de Geuploade Tracks. Je verleent hierbij tevens aan elke gebruiker van het Platform een niet-exclusieve licentie voor toegang tot je Geuploade Tracks via het Platform, zoals toegestaan door de functionaliteit van het Platform en deze Gebruiksvoorwaarden. Deze licentie wordt automatisch beëindigd wanneer uw door gebruikers ingevoerde tracks van het platform worden verwijderd.

B. Je bent als enige verantwoordelijk voor je eigen Geuploade Tracks en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met de door jou Geuploade Tracks bevestig of garandeer je: (i) dat je eigenaar bent van, of de nodige licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen hebt om Sounders Music te gebruiken en te machtigen om alle handelsmerken, auteursrechten te gebruiken, of andere eigendomsrechten in en op alle door jou Geuploade Tracks om opname en gebruik van deze Tracks mogelijk te maken op de manier die wordt beoogd door Sounders Music en deze Gebruiksvoorwaarden en om de hierboven uiteengezette rechten en licenties te verlenen, en (ii) je Geuploade Tracks, het gebruik door Sounders Music van deze Tracks op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, en de uitoefening door Sounders Music van de hierboven beschreven licentierechten, geen: (a) inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht; (b) laster bevatten, smadelijk zijn of inbreuk maken op het recht op privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een andere persoon; of (c) in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving.

8. Copyrights and Copyright Agents

A. Sounders Music, de aan haar gelieerde ondernemingen en andere aangewezen personen hebben het recht (maar niet de plicht) om Tracks die beschikbaar zijn op het Platform geheel of gedeeltelijk te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren, met of zonder kennisgeving en zonder dat daaruit een schadevergoedingsverplichting voortvloeit

B. Je kunt nummers zelf verwijderen in je account nadat je ze naar het Platform hebt verzonden.

9. Disclaimer

A. Het Platform, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud, software en functies die beschikbaar worden gesteld op, toegankelijk zijn via of worden verzonden vanaf de website, zijn "as is", "zoals beschikbaar" en "met alle fouten". Voor zover toegestaan door de wet, geven Sounders Music en de aan haar gelieerde ondernemingen geen enkele verklaring of garanties of aanbevelingen van welke aard dan ook (expliciet of impliciet) over: (a) het Platform; (b) de inhoud en software op en geleverd via het Platform; (c) de functies die toegankelijk zijn gemaakt op of toegankelijk zijn via het Platform; (d) de berichten, inhoud en informatie verzonden door of via het Platform door gebruikers; (e) alle via de website aangeboden producten of diensten of hyperinternallinks naar derde partijen; en / of (f) de behandeling van enige informatie, inhoud, materiaal of gegevens die

B. Sounders Music garandeert niet dat het Platform, alle functies van het Platform of enige inhoud die zich daarin bevindt, ononderbroken of vrij van fouten zijn; dat defecten zullen worden gecorrigeerd; of dat het Platform of de servers die deze beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

C. Sounders Music garandeert niet dat uw activiteiten in verband met of het gebruik van het Platform wettig zijn in een bepaald rechtsgebied en wijst uitdrukkelijk dergelijke garanties van de hand voor zover toegestaan door de wet. Je begrijpt dat door gebruik van de functies van het Platform, je op eigen risico handelt en je verklaart en garandeert dat jouw toegang tot en activiteiten op het Platform wettig zijn in elk rechtsgebied waar je de website, de services of de inhoud bezoekt of gebruikt.

D. Verder wijzen Sounders Music, haar dochterondernemingen en de aan haar gelieerde ondernemingen, voor zover toegestaan door de wet, alle expliciete of impliciete garanties af waaronder de niet-inbreuk op rechten van derden, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en titel.

E. Sounders Music, haar dochtermaatschappijen de aan haar gelieerde ondernemingen evenals haar directeuren, functionarissen, werknemers of andere vertegenwoordigers van elk van hen zijn in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van het Platform of andere diensten, de inhoud daarvan en eventuele fouten daarin. Indien enige jurisdictie de afwijzing van geïmpliceerde of andere garanties zoals hierboven uiteengezet, beperkt of niet toestaat, is de disclaimer mogelijk niet van toepassing. Je gaat ermee akkoord dat het gebruik van het Platform geheel voor eigen risico is.

10. Beperking van Aansprakelijkheid

A. Onverminderd het overigens in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, begrijp je en ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat er beperkingen worden gesteld aan de aansprakelijkheid van Sounders Music in verband met jouw gebruik van het Platform, zoals nader bepaald in dit artikel. Onder geen enkele omstandigheid zal Sounders Music, haar dochterondernemingen, de aan haar gelieerde ondernemingen of de bestuurders, functionarissen, werknemers of andere vertegenwoordigers van aansprakelijk zijn jegens jou voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot bijzondere, directe, indirecte, incidentele, economische, punitieve of vervolgschade die direct of indirect verband houdt met (1) het Platform, de inhoud of door jou Geuploade Tracks; (2) het gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van het Platform of een van de inhoud of functies daarop; (3) alle acties die zijn ondernomen in verband met een onderzoek door Sounders Music of handhavingsautoriteiten met betrekking tot uw gebruik van het Platform of de inhoud; (4) enige actie ondernomen in verband met auteursrechthebbenden en / of schending van het auteursrecht; (5) eventuele fouten of omissies in de werking van het Platform, zelfs als deze fouten voorzienbaar waren danwel de eventueel betrokken personen of entiteiten op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in het kader van een contractuele actie, nalatigheid, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking , hetzij geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door overmacht, waaronder daden van God, falen van telecommunicatienetwerken en diefstal of vernietiging van het Platform). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Sounders Music uit voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar bewezen nalatigheid; (b) daden van bedrog; of (c) enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.

B. Als wordt vastgesteld dat een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar zijn vanwege de wetgeving van een staat of land waar deze voorwaarden effectief zijn, doet zulks niet af aan geldigheid van de overige bepalingen. De resterende bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven bestaan en blijven bindend en afdwingbaar.

C. Sounders Music en de aan haar gelieerde entiteiten en personen zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan de computer, hardware, computersoftware of andere apparatuur of technologie van een Gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door een inbreuk op de beveiliging of door een virus, bugs, fraude, fouten, omissies, onderbrekingen, defecten, vertraging in de werking of verzending, computerlijn of netwerkstoring of enige andere technische of andere storing. Jouw toegang tot en gebruik van dit Platform is voor je eigen risico. Als je niet tevreden bent over het Platform of de inhoud, is de enige remedie het gebruik van het Platform te beëindigen. Je erkent en bevestigt dat in het geval je enige schade, verliezen of letsel oploopt die het gevolg zijn van handelingen of nalatigheden van Sounders Music, de eventuele schade aan u nimmer grond geeft om Sounders Music, haar dochtermaatschappijen en overige aan haar gelieerde entiteiten, in haar bedrijfsvoering te beperken. Je doet uitdrukkelijk afstand van enigerlei aan jou toekomende vorderingsrechten in verband hiermee, voor zover wettelijk toegestaan.

11. Vrijwaring

A. Je stemt ermee in om Sounders Music, haar dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen, en hun respectieve eigenaars, functionarissen, managers, leden, agenten en werknemers, volledig te vrijwaren met betrekking tot alle kosten, claims, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria die voortvloeien uit of in verband staan met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot: (a) jouw gebruik van het Platform; (b) overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of enige wet- of regelgeving; (c) elke activiteit op het Platform met betrekking tot jouw Facebook- en / of Spotify-accounts, hetzij door jou of door een andere persoon die jouw Facebook- en / of Spotify-accounts opent met of zonder je toestemming; (d) de plaatsing of verzending van je Geuploade Tracks of andere inhoud of materialen op of via het Platform; of (e) enige claim van een derde partij (al dan niet gerechtvaardigd) van inbreuk op enige rechten inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten door de door jou Geuploade Tracks op het Platform. Je stemt ermee in Sounders Music te ondersteunen in de verdediging tegen een claim. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Sounders Music zich het exclusieve recht voor om alle claims, eisen, rechtszaken of acties die tegen Sounders Music zijn ingesteld en die onder de in dit artikel geformuleerde vrijwaringen vallen, te schikken en te betalen. Je zult een dergelijke claim niet schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sounders Music

12. Beëindiging van het Platform en/of de Diensten

A. Sounders Music behoudt zich het recht voor om op elk moment het Platform en / of de Services (of een deel daarvan), tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te beëindigen.

B. Je gaat ermee akkoord dat Sounders Music en haar respectieve moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen en aandeelhouders niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor opschorting of beëindiging van het Platform en / of Diensten en / of mogelijkheid om het Platform en / of de Services van Sounders Music te gebruiken of te openen.

13. Overdracht van rechten

A. Sounders Music en haar respectieve moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeuren, functionarissen, investeerders en aandeelhouders kunnen de rechten en plichten zoals geformuleerd in of voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande kennisgeving.

B. De Gebruiker mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform of de daaraan gelieerde Diensten nimmer -zij het gedeeltelijk of geheel- overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sounders Music

14. Beëindiging van de toegang tot het Platform

A. Je verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord je integraal te houden aan de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Sounders Music de discretionaire bevoegdheid toekomt om eenzijdig te bepalen of je voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden. Sounders Music behoudt zich het recht voor om de toegang tot het gehele of een deel van het Platform of enige Service te beperken, op te schorten of te beëindigen en je de toegang tot het Platform te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving zonder dat dit aansprakelijkheid van welke aard dan ook in het leven roept. Sounders Music behoudt zich het recht voor om jou en je Facebook en / of Spotify Accounts van het Platform te verwijderen of andere actie te ondernemen die Sounders Music nodig acht met betrekking tot een gebruiker die op ongeoorloofde wijze gebruik maakt van Sounders Music of anderszins in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden. Sounders Music heeft een protocol dat voorziet in mogelijkheden tot de beëindiging van de gebruiksrechten van het Platform van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten en / of deze Gebruiksvoorwaarden. Elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden doorgegeven aan handhavingsautoriteiten.

B. Je kunt je gebruikersaccount beëindigen en het gebruik van ons Platform op elk moment staken door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar privacy@soundersmusic.com Nadat we de beëindiging van uw account hebben bevestigd, verwijderen we deze en verwijderen we de door jou Geüploade Tracks en overige inhoud.

15. Toepasselijk recht en Forumkeuze

A. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en met uitzondering van de beginselen en regels van internationaal privaatrecht.

B. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Sounders Music is gevestigd. U komt stemt er hierbij mee in, en Sounders Music stemt hiermee in, om enig geschil, of juridische procedure die voortvloeit uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden, voor te leggen aan de exclusieve jurisdictie van een Nederlandse rechtbank.

C. Sounders Music heeft ook het recht om het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in de woonplaats van de Fan.

16. Overige Bepalingen

A. Tenzij anders vermeld, zijn eventuele andere regels, beperkingen, richtlijnen, beleidsregels en voorwaarden die kunnen worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld in verband met een bepaalde functie op het Platform, integraal onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden.

B. Je bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetten, regels en voorschriften in verband met uw gebruik van het Platform, inclusief, maar niet beperkt tot, regels i.v.m. verzending of gebruik van software of gegevens.

C. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de enige en volledige overeenkomst tussen Sounders Music en haar gebruikers met betrekking tot het Platform en de Geuploade Tracks en vervangt alle andere eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen Sounders Music en haar gebruikers. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechtbank of als een gevolg van toekomstige wetgevende actie, zal dit nauw worden geïnterpreteerd en geen invloed hebben op de geldigheid of het effect van enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Sounders Music doet geenszins afstand van de aan haar toekomende rechten, tenzij een daartoe strekkende verklaring is opgesteld en ondertekend door een bevoegde functionaris van Sounders Music. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om een derde partij (ongeacht of deze in de Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld door naam, beschrijving of anderszins) enig recht onder enige wetgeving enig land te doen toekomen om bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

17. Privacy

A. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de enige en volledige overeenkomst tussen Sounders Music en haar gebruikers met betrekking tot het Platform en de Geuploade Tracks en vervangt alle andere eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen Sounders Music en haar gebruikers. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechtbank of als een gevolg van toekomstige wetgevende actie, zal dit nauw worden geïnterpreteerd en geen invloed hebben op de geldigheid of het effect van enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Sounders Music doet geenszins afstand van de aan haar toekomende rechten, tenzij een daartoe strekkende verklaring is opgesteld en ondertekend door een bevoegde functionaris van Sounders Music. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om een derde partij (ongeacht of deze in de Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld door naam, beschrijving of anderszins) enig recht onder enige wetgeving enig land te doen toekomen om bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen. op onze website soundersmusic.com/privacy-policy over hoe jouw persoonlijke gegevens en andere informatie over jou zullen worden behandeld. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, aanvaard je ook de voorwaarden van het Privacybeleid, dat hierin door verwijzing voor alle doeleinden is opgenomen.

B. Definities: AVG: Verordening (EU) 2016/679, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd. Betrokkenen: natuurlijke personen van wie de Persoonsgegevens worden Verwerkt. Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens. Gegevensbeschermingsrecht: alle toepasselijke nationale, internationale en EU wet- en regelgeving, inclusief de AVG, of bindende gedragscodes, die regels bevatten met betrekking tot bescherming van Persoonsgegevens van natuurlijke personen. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Subverwerker: organisatie die ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens Verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Verantwoordelijke: organisatie die alleen of samen met anderen het doel van en middelen voor verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. Verwerken: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. In deze Gebruiksvoorwaarden worden alle werkwoordsvormen van ‘Verwerken’ onder deze definitie begrepen. Verwerker: organisatie die ten behoeve van Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

C. Dit artikel 18.B en verder is van toepassing indien Sounders Music bij de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden Persoonsgegevens Verwerkt ten behoeve van Gebruiker. In dat geval wordt Gebruiker als Verantwoordelijke aangemerkt en Sounders Music als Verwerker. Sounders Music zal zich houden aan alle op hem rustende verplichtingen die voortvloeien uit het Gegevensbeschermingsrecht en de Gebruiksvoorwaarden, waarbij de Gebruiksvoorwaarden tevens gelden als verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

D. Indien een afzonderlijke verwerkersovereenkomst onderdeel vormt van de Gebruiksvoorwaarden en afwijkt van dit artikel, prevaleren de bepalingen uit de afzonderlijke verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit dit artikel.

E. Alle verplichtingen van Sounders Music die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag of in dienst van Sounders Music.

F. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, is het Sounders Music niet toegestaan om Subverwerkers in te schakelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Indien Gebruiker schriftelijke toestemming verleent om Subverwerkers in te schakelen, staat Sounders Music ervoor in dat Subverwerkers onverkort het bepaalde in dit artikel nakomen op basis van een schriftelijke overeenkomst en blijft Sounders Music onverminderd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bepaalde in dit artikel. Sounders Music zal op eerste verzoek van Gebruiker een volledige lijst verstrekken van Subverwerkers. Sounders Music zal Gebruiker direct informeren over (beoogde) veranderingen inzake een toevoeging of vervanging van Subverwerkers, waarbij Gebruiker de mogelijkheid wordt geboden tegen de (beoogde) veranderingen bezwaar te maken.

G. Sounders Music, en iedereen die onder zijn gezag handelt en toegang heeft tot Persoonsgegevens, zal Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken ten behoeve van en namens Gebruiker en in overeenstemming met specifieke instructies voor de Verwerking. Sounders Music zal Persoonsgegevens in geen geval Verwerken voor eigen of andere doeleinden. Sounders Music zal Gebruiker direct informeren indien naar zijn mening instructies van Gebruiker inbreuk maken op Gegevensbeschermingsrecht. De soorten Persoonsgegevens, duur van de verwerking, categorieën van individuen, toegangsniveaus, onderwerp, doeleinden en aard van de verwerking zijn neergelegd in het verwerkersregister.

H. Sounders Music zal de Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Sounders Music is niet gerechtigd om Persoonsgegevens op enige wijze openbaar te maken, te verstrekken of ter beschikking stellen aan derden, tenzij Sounders Music voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker heeft verkregen of dwingend recht openbaarmaking voorschrijft.

I. Sounders Music zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens te allen tijde volledig en correct zijn.

J. Sounders Music zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. Sounders Music zal de verplichting tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen en de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan zijn medewerkers en anderen die rechtmatig toestemming hebben om toegang te verkrijgen tot de Persoonsgegevens.

K. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker zal Sounders Music geen Persoonsgegevens Verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, indien dat land geen passend beschermingsniveau ten aanzien van Persoonsgegevens biedt.

L. Sounders Music zal Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Na de bewaartermijn zal Sounders Music de Persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen, tenzij de wet een langere bewaartermijn verplicht stelt en er een grondslag is voor de verwerking.

M. Bepalingen in algemene of bijzondere voorwaarden van Sounders Music met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens die afwijken van het gestelde in dit artikel zijn niet van toepassing.

N. Sounders Music verleent op eerste verzoek van Gebruiker zijn onverwijld volledige medewerking om Betrokkenen hun rechten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens conform artikelen 12 t/m 23 AVG te laten uitoefenen, waaronder het recht op informatie, inzage, verwijdering inclusief ‘recht op vergetelheid’, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar en rechten terzake van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Ook stelt Sounders Music Gebruiker continu in staat na te gaan of derden die Sounders Music bij de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden inschakelt, voldoen aan hun verplichtingen in dit verband.

18. Taal

A. De Nederlandse versie van deze Gebruiksvoorwaarden is bepalend voor de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen. De Nederlandse versie van deze Gebruiksvoorwaarden is bindend in geval van verschillen in inhoud of toepassingsbereik.

B. Enkel aan de Nederlandse versie van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend.

Januari 2023